Ombygning og byggetilladelse

Det er tilladt at foretage ombygninger og forandringer som vedtægterne foreskriver det. Der skal søges tilladelse ved bestyrelsen inden ombygningen påbegyndes. Når der søges tilladelse skal der vedlægges plantegning, som viser de forandringer man ønsker at foretage.

Det er ligeledes en forudsætning for tilladelsen at:

  1. El, vand og kloakinstallationer udføres efter gældende love, bestemmelser og  SBI-anvisninger samt af autoriserede håndværkere.
  2. Byggemyndighedernes tilladelse foreligger, hvis en sådan er påkrævet (ved nedrivning af bærende væg fx, det er andelshavers ansvar, at undersøge om væg er bærende osv.)
  3. Byggearbejderne opfylder bestemmelserne i Bygningsreglement  BR-18.
  4. Eventuelle skader på ejendommen, herunder fællesarealer, trappeopgange, skader på underboens lofter mv., der er forårsaget af ombygningen, skal omgående udbedres.

Hvis ombygningen omhandler badeværelse i en lejlighed, der ikke er “født” med bad, kræver dette ligeledes tilladelse fra København Kommune. Denne tilladelse skal ligeledes sendes til bestyrelsen. Du kan se de øvrige regler, for byggetilladelsepå: http://www.kk.dk/byggeri.

Når byggearbejderne er afsluttet, skal der sendes kopi af byggemyndighedens tilladelse (hvis påkrævet) og anmeldelse fra de autoriserede håndværkere, herunder fakturaer.

Byggeaffald
Byggeaffald må ikke henstilles i gården. Det skal bortskaffes for andelshavers egen regning til en offentlig genbrugsstation. Overtrædes dette, vil affaldet blive bortskaffet for andelshavers regning i henhold til det anvendte tidsforbrug af viceværtfirmaet Jørgen Friis A/S.

Ombygningen må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere. Det betyder, at byggeaffald ikke må henstilles på bag- og fortrapper, og at de i hele byggeperioden dagligt skal fejes og rengøres. Overtrædes dette og såfremt ejendommen får ekstraudgifter i den forbindelse, vil der blive fremsendt regning for det anvendte mere tidsforbrug fra Jørgen Friis A/S.

Oplysninger om genbrugsstation samt relevante oplysninger om byggeansøgninger mv. kan ses på andelsboligforeningens hjemmeside www.aagade.dk eller www.kk.dk – bolig, byggeri og miljø.

Du er velkommen til at kontakte viceværten.

Der er lukket for kommentarer.